• Algemene Leden Vergadering RKSV Nuenen:
  maandag 13 juni 2022
  kantine op Sportpark Oude Landen.
  opening 20.00 uur
  sluiting 22.00 uur

  Alle leden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, vanaf 16 jaar heeft ieder lid stemrecht. Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom om  deze vergadering bij te wonen.

  Kun je niet aanwezig zijn maar wil jij je stem niet verloren laten gaan. Machtig dan een stemgerechtigd lid van zestien jaar of ouder schriftelijk door een volmacht.
  Een daartoe gemachtigd lid kan, naast zijn eigen stem, dan maximaal namens één stemgerechtigd lid, als gevolmachtigde voor een stemgerechtigd lid stemmen.
  De volmacht, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, moet voor aanvang van de vergadering  aan de secretaris van de vergadering worden overhandigd.

  De stukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn
  vanaf 14 dagen voor de vergaderdatum beschikbaar
  en zijn bij de secretaris op te vragen (secretaris@rksvnuenen.nl).

  Voor een goed verloop van de vergadering en het kunnen geven van antwoorden verzoeken wij u de vragen uiterlijk
  10 juni 2022 schriftelijk in te dienen bij de secretaris (secretaris@rksvnuenen.nl ).

  Vragen die tijdens de vergadering gesteld worden zullen zo spoedig mogelijk na de vergadering beantwoord worden.

  Bestuur RKSV Nuenen.

  Denk mee en stem mee over onze mooie club 
  Hou maandag 13 juni 2022 vrij in uw agenda

  Agenda

  01. a. Opening
  01. b. Mededelingen + Ingekomen stukken.
  01. c. Vaststellen agenda.

  02. a. Vaststellen Notulen A.L.V. d.d. 8 november 2021.
  02. b. Actiepunten n.a.v. A.L.V. d.d. 8 november 2021.

  03. Contributie 2022 – 2023.
  03. a. Bestuursvoorstel ‘indexering’.

  04. Beleidsplan 2021 - 2024 + Meerjarenbegroting 2021 – 2024.

  06. Verwachte exploitatie 2021 – 2022
  07. Begroting 2022 – 2023

  08. Bestuurszaken
  08.a. Prijzen in de kantine
  08. b. Vaststelling Huishoudelijk Reglement
  08. c. 100 jarig Jubileum

  09. Rondvraag.

  10. Sluiting.

  Het goed te keuren verslag van de vergadering van 08-nov-21 is via de site ‘Documenten/ALV’ te downloaden of vanaf 02-juni-22 op te vragen bij de secretaris van de vereniging.
  De overige vergaderstukken zijn eveneens vanaf 02-juni-22 op te vragen bij de secretaris van de vereniging [secretaris@rksvnuenen.nl ].