• Corporate Governance

  Stichting Vrienden RKSV Nuenen, “ Corporate Governance “:

  Doel:

  Het genereren van gelden en/of diensten in natura uitsluitend ten behoeve van de exploitatie van de operationele activiteiten van de RKSV Nuenen. Het streven is erop gericht een gezamenlijke langjarige relatie aan te gaan en binding en loyaliteit tussen RKSV Nuenen en de sponsors te creëren. Middels diverse standaard sponsorpakketten en maatwerkconstructies levert de Stichting een tegenprestatie aan de sponsor.

  Beleid:

  Het beleid van de Stichting Vrienden RKSV Nuenen, is een afgeleide van het Verenigingsbeleid. Besteding van door de Stichting gerealiseerde inkomsten is autonoom, hetgeen wil zeggen dat deze inkomsten, onder aftrek van algemene kosten en van kosten tbv sponsoractiviteiten, geheel aan de vereniging wordt overgemaakt. De vereniging bepaalt de eindbestemming. Over de ontvangen sponsorgelden vanuit de Stichting, legt de vereniging verantwoording af in haar jaarverslag, dat, na te zijn gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, waarbij dit jaarverslag voor alle stakeholders ter inzage ligt. De vereniging is transparant in haar geldstromen, accepteert geen contante betalingen, waarbij ook de kantine zoveel mogelijk cashfree wordt en werkt met formele contracten.

  Transparantie en bescherming imago sponsors c.q. vereniging :

  De Stichting, noch de sponsors, hebben invloed op de beleidsmatige gang van zaken binnen RKSV Nuenen. Wel worden eventuele aanbevelingen c.q. suggesties vanuit de sponsors, aan het Hoofdbestuur voorgelegd. Activiteiten en geldstromen binnen de Stichting zijn voor alle stakeholders transparant en voldoen aan de geldende Nederlandse wetgeving in de breedste zin. De Stichting laat zich nadrukkelijk niet in met inofficiële geldstromen. Middels facturatie vindt jaarlijks verrekening van de bijdrage plaats. Zowel het Verenigingsbeleid als het Stichtingsbeleid worden op voorhand uitgebreid gecommuniceerd naar potentiële sponsors. Contractueel wordt vastgelegd dat zowel de Stichting als de Vereniging geen zaken of activiteiten ondernemen, die het imago en de maatschappelijke positie van onze sponsors schade toe zouden kunnen brengen. Dit geldt overigens eveneens andersom. Bij het aangaan van een nieuw sponsorcontract wordt vanuit de Stichting nadrukkelijk gekeken naar motivatie, gedrag en achtergrond van de potentiële sponsor.

  Verplichtingen Stichting en RKSV richting sponsors :

  De Stichting wil een (langdurige) binding van haar begunstigers stimuleren en onderstrepen door

  • Een actief relatiebeheer

  • Faciliteren van netwerkbijeenkomsten en sponsorhome openstellen voor sponsors.

  • Het aanbieden van activiteiten, waarvan de jaarkosten globaal maximaal 10% mogen bedragen van de totale
     jaarinkomsten sponsorgelden.

  • Publiciteit vanuit de RKSV Nuenen op alle beschikbare traditionele en digitale media van de club.
     (website, social media etc. ) Sponsor zichtbaar maken.

  • Reciprociteit; business to business/business to consumer. Het bieden van een platform om speciale acties naar de leden bekend te maken en te promoten dat leden zoveel mogelijk van de diensten van sponsors gebruik maken ( preferred supplier )

  • Gezamenlijk een maatschappelijke bijdrage leveren aan de community.

  Bestuur Stichting Vrienden RKSV Nuenen / Bestuur RKSV Nuenen ,
  maart 2021