• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  In 2014 is het reglement Normen en Waarden in werking getreden, als vervanging van het Tuchtreglement. Voort is in 2016 een veilig sportklimaat ingevoerd, waaronder de regeling inzake VOG.

  De vereniging vindt het van essentieel belang om een veilige sportomgeving te waarborgen.

  RKSV Nuenen heeft daarom een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

  VCP

  De VCP biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag of andere onderwerpen. Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek.

  Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen.

  Grensoverschrijdend gedrag

  Wat kunnen we allemaal onder grensoverschrijdend gedrag verstaan:

  -           Discriminatie
  We willen een inclusieve sport, iedereen mag meedoen, kan zichzelf zijn en is welkom. Uitsluiten heeft hier geen plek.

  -           Integriteit:
  Integriteit in de sport, en zeker als bestuurder, gaat over goed besturen.

  -           Intimidatie en machtsmisbruik
  Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag, intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Er is vaak ongelijkheid aanwezig in de sport, maar dit mag niet tot een probleem leiden.

  -           Matchfixing
  Het is belangrijk onze sporters en begeleiders te beschermen tegen fixers en het vertrouwen in de sport te beschermen.

  -           Pesten
  Plagen mag, maar pesten is structureel en gericht iemand uitzonderen.

  -           Seksuele intimidatie en misbruik
  Je hebt het recht om nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als dat een volwassen persoon is, een medesporter of een coach: het is niet ok! 

  -           Doping, drugs & alcohol
  Een effectief en efficiënt antidopingbeleid hoor bij sport, maar ook drugs- of alcoholgebruik kan schadelijk zijn of onrust veroorzaken. Maak je je zorgen over een sporter, maak het dan samen bespreekbaar. Uiteindelijk willen we toch gezonder worden van sport? 

  Meldingsformulier

  De verenging heeft op de site een meldingsformulier met toelichting geplaatst, waarmee iedereen meldingen en klachten kan indienen bij de vereniging. De meldingen komen in 1e instantie terecht bij de VCP.. ZIE ONDER AAN DEZE PAGINA.

  In gesprek gaan met de leden

  De vereniging vindt het belangrijk om regelmatig met de leden in gesprek te gaan over een veilige sportomgeving. Er zal dan ook periodiek met leden gesproken worden over de normen en waarden binnen de vereniging. Het bestuur zal een schema opstellen om structureel met groepen en teams in gesprek te gaan, zodat veiligheid bij iedereen op de agenda staat.

  STAPPENPLAN bij meldingen/klachten

  Stap 1            Klacht/melding

  De klacht/melding wordt ingediend bij de VCP (of indien nodig geanonimiseerd bij het bestuur). De VCP helpt de situatie in te schatten en helder te krijgen welke vervolgstappen genomen moeten worden.

  Stap 2            Communicatie

  Bestuur in overleg met VCP bepaalt welke communicatie nodig is. In overweging wordt genomen hoe breed bekend het incident is en hoeveel onrust het heeft opgeleverd.

  Stap 3            Vertrouwenscontactpersoon

  De VCP is voor de melder aanspreekpunt en eerste opvang. Ook adviseert de VCP over de te nemen stappen.

  VCP gebruikt het door NOC*NSF ontwikkelde protocol, registratie- en rapportageformulier.

  Vermoeden strafbare feiten

  Bij vermoedens van strafbare feiten is het belangrijk zo snel mogelijk een informatief gesprek met de politie te voeren.

  Behandeling van de klacht

  1. 2 personen worden “eigenaar” van het dossier/klacht: de VCP en een bestuurslid
  2. Alle communicatie loopt via deze 2 contactpersonen.
  3. Het incident/onderwerp wordt op de agenda van de bestuursvergadering gezet, daarbij zal het incident anoniem worden beschreven
  4. VCP/bestuur houdt een logboek bij van alle klachten/incidenten.
  5. Voor het bestuur wordt een voorlopige zwijgplicht in acht gehouden na een melding.
   Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als schuldig wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

  Tijdelijke maatregelingen

  Het bestuur gaat eventueel na of er direct maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen de sportvereniging te herstellen door contact op te nemen met de VCP van KNVB. Let hierbij op de hiervoor geldende procedure ten aanzien van hoor en wederhoor.

  KNVB

  Wanneer de melder een klacht of melding heeft ingediend bij KNVB, dan wordt contact onderhouden met de melder en andere betrokkenen tot het proces bij de KNVB is afgerond.

  Uitkomst van de klacht

  Een of meerdere van de volgende maatregelen zijn mogelijk:

  1)    Een direct persoonlijk gesprek tussen de melder en beschuldigde, waarbij ‘melder’ in gesprek gaat met ‘beschuldigde’ om aan te geven wat hij/ zij als ongewenst heeft ervaren en vraagt hier rekening mee te houden. Dit gesprek vindt plaats in het bijzijn van VCP.

  2)    VCP of bestuurslid gaat in gesprek met de ‘dader’ om aan te geven wat het ‘slachtoffer’ als ongewenst heeft ervaren en wijst op ‘hun gevoel heeft altijd gelijk’. Zorg dat altijd een 2e persoon aansluit. Deze stap kan alleen gezet worden als de melder hier toestemming voor geeft.

  3)    Betrokkenen een brief sturen

  4)    Een bijeenkomst organiseren

  De vereniging

  Bestuur zal passende maatregelen treffen om na een incident de veilige sportomgeving weer te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld op het vlak van communicatie liggen, het aanstellen van een nieuw kaderlid zijn of het (verder) ontwikkelen van preventief beleid. Andere acties zijn ook denkbaar, afhankelijk van de context.

  Evaluatie

  Na afronding van de klacht/melding wordt het proces en de communicatie daarin met betrokkenen geëvalueerd en vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.